Apollon Travel - Santorini
Hírlevél feliratkozás
INFORMÁCIÓ
(+36) 1 269 5855 info@apollon.hu
GNTO

UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek

Az APOLLON-TRAVEL Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest Jókai utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-666496, engedélyszám: R-01651/98/2000, adószám: 12313299-2-43, bank: OTP Bank Zrt., bankszámlaszám: 11713005-20348382, vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance S.A., telefonszám: 061-269-5856, 061-269-5855, fax szám: 061-302-3305) – a továbbiakban: Utazási Iroda – által szervezett külföldi és belföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény utazási szerződésről szóló rendelkezései (6:254. §) és az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók és alkalmazandók az alábbi általános utazási feltételekkel együttesen. Az alábbi Általános Utazási Feltételek az Utazási Iroda, mint vállalkozó és az Utas, mint megrendelő között létrejövő egyedi Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 1. Az utazási szerződés megkötése
  1. Az utazási szerződés az Utas(ok) és az Utazási Iroda között az utazási szerződés aláírásával vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével vagy jogi személyek esetében az utazás írásos megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg jön létre.
  2. Ha az Utas nem személyesen jár el (így különösen nem személyesen jelentkezik, fizet be előleget, rendeli meg az utazási szolgáltatást, stb.), az utazási szerződés létrehozásakor, úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja/ meghatalmazottja jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott vagy meghatalmazott) az Utazási Iroda felé az Utas (megbízó/meghatalmazó) és a közte létrejött megbízási jogviszony, ill. meghatalmazás jogszerűségét - legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből az Utasra fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó/ meghatalmazó (vagyis az Utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos - birtokába jutott - okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó - az Utazási Irodát ért, illetve annak oldalán felmerülő - károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.
  3. Ha az Utazási Iroda a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Utazási Iroda az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utas jelentkezését az Utazási Iroda bármikor egyoldalúan, diszkrecionális döntése alapján visszavonhatja és a befizetett előleget visszafizeti.
 2. A katalógus, programfüzet
  1. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programokat, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket, és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat az Utazási Iroda által kiadott utazási katalógus rögzíti, és a konkrét (Utas által megrendelt) utazási szolgáltatások tárgyában a katalógusban foglaltak - amelyeket az Utas megismert és jelen szerződés aláírásával elfogad – a jelen utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
  2. Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan az Utazási Iroda által közzétett adatokban történő változásokról az Utazási Iroda írásban tájékoztatót küld az utazás előtt vagy személyesen közli az Utasokkal.
  3. Amennyiben az Utas katalóguson kívüli ún. Last Minute ajánlatot foglal, az erre vonatkozó speciális szerződési feltételeket (amennyiben vannak) kiegészítve kapja meg.
 3. Részvételi díj.
  1. A részvételi díj - eltérő kikötés hiányában - az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, a szervezési költséget, a foglalással kapcsolatos adminisztratív költséget, és az ÁFA összegét foglalja magában.
  2. Az Utazási Iroda foglalással kapcsolatos adminisztratív költségének mértéke személyenként 3000,- azaz háromezer forint, mely költséget az Utas a 6.4. pont szerinti elállása esetén nem követelhet vissza az Utazási Irodától.
  3. Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatás díja (részvételi díj) 40%-át (negyven százalékát) kell az Utasnak befizetnie az Utazási Iroda részére. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel, így különösen a (légi, stb.) közlekedési szolgáltatóval kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazási Irodára. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat [a szolgáltatás díja (részvételi díj), valamint a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték)] az utazás megkezdése előtt 30 (harminc) nappal kell kifizetni, kivéve, ha az Utazási Iroda külföldi közreműködővel, így különösen a (légi, stb.) közlekedési szolgáltatóval kötött szerződése alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Amennyiben ezen időpontig az Utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat maradéktalanul, az utazási szerződés a fizetési határidő lejártakor a felek vagy azok bármelyikének külön jognyilatkozata vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb cselekménye nélkül is megszűnik. Az Utas ebben az esetben köteles az Utazási Irodának a szerződés megszűnésének a későbbiekben meghatározott költségeit - az ott szabályozott módon és mértékben, legkésőbb az utazás eredetileg tervezett megkezdésének időpontja előtti 15. (tizenötödik), illetve a szerződés-kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembe vételével - megtéríteni. Az Utas tudomásul veszi, hogy a részvételi díj hátralékának tárgyában az Utazási Iroda külön értesítést nem küld, annak pontos összegét és fizetési határidejét az Utasnak magának kell nyilvántartania. A hátralék befizetésével egyidejűleg esedékes az esetleges kapcsolódó szolgáltatások árának befizetése is (pl. autóbérlés, fakultatív programok).
  4. Ha az Utas az indulást megelőző 30. napon belül jelentkezik az utazásra, a részvételi díjat teljes egészében, egy összegben, maradéktalanul be kell fizetnie.
  5. Az Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, részvételi jegyet (voucher) ad át az Utasnak az utazás megkezdése előtt, amelyet az Utazási Iroda megbízottjának be kell mutatni. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy az utazás során az Utas a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történő fizetéssel veheti igénybe.
  6. A repülőutakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
   • a repülőtársaságok utazási feltételei az Utazási Irodával kötött utazási szerződés elválaszthatatlan részeivé válnak,
   • előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,
   • a légitársaság menetrendjének be nem tartásáért az Utazási Iroda semminemű felelősséget nem vállal, az Utas minden ilyen esetleges igényéről az Utazási Irodával szemben végleg és visszavonhatatlanul lemond.
  7. A közzétett adatokban történő változásokról az Utazási Iroda köteles tájékoztatni az Utast.
  8. Az utazások részvételi díja nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját, valamint az útlemondási biztosítást.
  9. Az Utazási Iroda fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek katalógusában, tájékoztatójában vagy mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy egyéb módon megrendelt vagy teljesen befizetett utazások (Utas és Utazási Iroda) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott díj.
  10. Az Utazási Iroda az alábbi esetekben jogosult a részvételi díj egyoldalú emelésére:
   • a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
   • az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték),
   • deviza - az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása esetén. A katalógusban megjelentetett árak 320 HUF/EUR árfolyam alapján kerültek meghatározásra. Áraink ezen árfolyamig garantáltak. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. Utazási Iroda a módosító szerződésben meghatározza a módosított díj számításának módját. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a fent meghatározott okokból sem emelhető.
 4. Az utazási szerződés módosítása.
  1. Ha az Utas az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, az Utas – feltéve, hogy az Utazási Iroda a módosítást elfogadja – köteles az Utazási Iroda módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződés-módosítással egyidejűleg megtéríteni.
  2. Amennyiben az Utas az utazásra való jelentkezése után - jelen szerződésben meghatározott bánatpénz-fizetési kötelezettséggel érintett időszakon kívül (60 nap) - megváltoztathatja az időpontot, a szálláshelyet vagy bármely utazó nevét, a változtatás 3.000,- Ft/fő költség megtérítése mellett lehetséges.
  3. A bánatpénz-fizetési kötelezettséggel érintett időszakon belül (60 nap) történő változtatás (kivéve a névváltoztatást) csak meghatározott sztornó díjak megfizetése mellett lehetséges. Bánatpénz-fizetési kötelezettséggel érintett időszakon belül történő névváltoztatás esetén 3.000,- Ft/fő összeg fizetendő.
  4. A már kiállított repülőjegyek esetében az Utazási Iroda semmilyen változtatást nem tud elfogadni. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy ebben az esetben a repülőjegyet újra meg kell vásárolni, és ezzel kapcsolatban semminemű igényt nem támaszt, ill. minden ilyen eseteleges igényéről végleg és visszavonhatatlanul lemond.
  5. Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való cserélésére kivételes esetekben.
  6. Nem minősül az utazási szerződés módosításának az úti cél módosítása. Amennyiben tehát az Utas más úti célt választ, úgy annak vonatkozásában új utazási szerződést kell kötnie. Ebben az esetben az Utas a már meglévő utazási szerződésétől a 6. pontban meghatározottak szerint elállhat.
 5. Az Utazási Iroda elállása
  1. Az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.
  2. Ha az Utazási Iroda nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől a) az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazási Iroda a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
  3. Ha az 5.2. a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
  4. Ha az Utazási Iroda nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az 5.2. pontban foglaltakon túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha a) az Utazási Iroda elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az Utazási Iroda elállásáról az Utast írásban, legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 napon belül tájékoztatták.
  5. Az utazás megkezdését követően, ha az Utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti Utastársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását vagy megsérti a hatályos jogszabályokat, úgy az Utazási Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult elállni az Utazási szerződéstől, és az Utast annak költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben az Utas a részvételi díjat nem követelheti vissza, és az Utazási Iroda jogosult a részvételi díjon felül felmerült kárának megtérítését az Utastól követelni.
 6. Az Utas elállása a szerződéstől
  1. Az Utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.
  2. Ha az Utazási Iroda az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot (8 %-ot) meghaladja, köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az Utas a) elállhat a szerződéstől, vagy b) ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az Utas a fentiek szerinti döntéséről köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Ha az Utas a 6.2. a) pontban meghatározott okból eláll a szerződéstől, megilletik az 5.2., illetve az 5.4. pontban meghatározott jogok.
  3. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Utazási Iroda köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az Utas a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy b) elállhat a szerződéstől. Ha az Utas eláll a szerződéstől, az Utazási Iroda köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.
  4. Felek az Utas elállása esetére – a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) százalékában kifejezett, az alábbi 6.5. pontban meghatározott mértékű átalány formájában – bánatpénzt kötnek ki azzal, hogy az Utasnak az 6.2. a) vagy 6.3. b) pontban meghatározott okból való elállása esetére bánatpénz nem követelhető.
  5. Az utasnak az utazás megkezdését megelőző harmincöt napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig negyvenöt napnál korábbi elállása esetére bánatpénzként legfeljebb a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) tíz százaléka követelhető.
  6. Az Utasnak elállása esetére – annak időpontjától függően – az alábbi mértékű bánatpénzt kell megfizetnie:
   • az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhető.
   • az utazás megkezdése előtti 60. naptól a 31. , szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig a 45. napig a teljes részvételi díj 10%-át,
   • a 30., ill. szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében a 44. naptól a 21. napig a teljes részvételi díj 25%-át,
   • a 20. naptól a 10. napig a teljes részvételi díj 50%-át,
   • a 9. naptól a 4. napig teljes részvételi díj 85%-át,
   • a 3. naptól az indulás napjáig, illetve az induláson történő meg nem jelenés esetében a teljes részvételi díj 100%-át.
   A bánatpénz tartalmazza az Utazási Iroda 3.2. pont szerinti foglalással kapcsolatos adminisztratív költségét. A részvételi díjhoz hozzászámítandó a már kifizetett fakultatív programok díja is.) Az Utazási Iroda ebben az esetben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az Utas által fizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására, megtartására (beszámítására). A fennmaradó összeg az Utast illeti meg. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazási Iroda fentiekben megállapított költségeit, az Utas köteles azt (vagy a különbözetet) az elállása időpontjától (az elállás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az Utazási Irodának megfizetni.
  7. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata vagy egyéb jogszabályi követelmény miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett hozzátartozója is lemond, úgy az Utasnak (és hozzátartozójának) ez a magatartása – külön jognyilatkozat nélkül is – az Utas elállásának minősül, és az Utas a fentiekben meghatározott bánatpénzt köteles megfizetni.
 7. A részvételi jog engedményezése
  1. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazáson való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni.
  2. Az Utas az engedményezésről köteles haladéktalanul írásban az Utazási Irodát tájékoztatni, az engedményezési okiratot átadni.
  3. Az engedményező és az engedményes az engedményezésből eredő, igazolt többletköltségekért egyetemlegesen felelnek.
  4. Az Utas a szerződéses kötelezettségei alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes írásban átvállalta.
  5. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben leírt feltételeknek és az abban foglaltak tudomásul vételéről (elfogadásáról) írásban nyilatkozik.
 8. Nem szerződésszerű (hibás) teljesítés
  1. Az Utazási Iroda felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha az utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani.
  2. Az utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
  3. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az Utas az Utazási Irodát, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.
  4. Ha az utazás megkezdését követően az Utazási Iroda az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha az Utazási Iroda ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Utazási Iroda – amennyiben az Utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az Utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
   1. Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

    a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) vis maior esetén. A fenti b) és c) pont esetében az Utazási Iroda köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségei támadnak.

    Az Utazási Iroda a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az Utazási Irodának az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási szerződésben korlátozható.

    Ha az utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

  5. Ha az Utazási Iroda az Utas kárát megtérítette, megilletik azok a jogok, amelyek az Utast a közreműködővel szemben illették meg.
  6. A légitársaságok hibájából történő károkért (menetrendváltozás, járatkésés, poggyász elveszése, károsodása), valamint a menetrendszerinti közlekedési eszközök (hajó, busz, stb.) járatainak menetrendváltozásaiért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.
  7. Az Utazási Iroda tájékoztatja az Utast, hogy a varsói, a berni, és a montreáli egyezmények korlátozzák a közreműködőikért való felelősséget. A varsói egyezményt az 1964. évi 19. törvényerejű rendelet, a berni egyezményt 1986. évi 2. törvényerejű rendelet, a montreáli egyezményt a 2005. évi VII. törvény hirdette ki.
 9. Az Utas felelőssége
  1. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl.: útlevél- vízum- vám- és deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő károk és költségek az Utast terhelik.
  2. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott károkért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
  3. Az utazás során harmadik személy által az Utasnak okozott károkért az Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni, de segítséget nyújt az Utas számára kárigényének érvényesítéséhez.
 10. Idegenvezető.
  1. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő utasok létszáma eléri a tizenöt főt, az Utazási Iroda köteles gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje. Nem kell idegenvezetésre jogosult csoportkísérőt biztosítani, ha a csoport tagjai erre nem tartanak igényt.
  2. Ha az utazást különjárati autóbusz igénybevételével bonyolítják le, az utazásszervező felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utasjegyzék) az autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak.
  3. Amennyiben idegenvezetésre jogosult személyt nem biztosít az Utazási Iroda, a helyszínen a partnerirodája dolgozói az Utas rendelkezésére állnak. Idegenvezetésre jogosult személy hiányában a partneriroda címét, telefonszámát az Utazási Iroda az Utassal indulás előtt közli.
 11. Az utazáshoz szükséges okmányok
  1. A kiutazáshoz érvényes útlevél vagy személyi igazolvány, vízum beszerzéséről az Utas gondoskodik. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségekért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.
  2. Az Utazási Iroda az utazásra jogosító okmányokat (pl.: repülőjegy, voucher, stb.) az indulás hetében bocsátja Utasai rendelkezésére (a charterjáratokra szóló repülőjegyeket az indulás előtt a repülőtéren), amelyeket személyesen ad át.
  3. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazási Iroda semmilyen, utazásával kapcsolatos belső iratot (pl.: megrendelés, visszaigazolás, partner számlája) nem adhat ki Utasnak.
  4. A nem magyar állampolgárságú Utasnak a beutazási szabályokkal kapcsolatban saját magának kell tájékozódnia.
  5. A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az abból eredő költségek az Utast terhelik.
 12. Biztosítás
  1. Az Utas betegség, baleset, poggyász kár esetére az Utazási Irodánál, vagy annak megbízottjánál biztosítást köthet. Az erre vonatkozó feltételek az Utazási Irodánál, vagy annak megbízottjánál tekinthetők meg.
 13. Egyéb rendelkezések
  1. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek mindenkor megegyezésre törekednek, amennyiben ez nem vezet eredményre úgy hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Apollon Travel - ÁSZF, 2017 (PDF) Letöltés

Apollon Travel - Megrendelő, 2017 (DOC) Letöltés

Colonnade - Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat, 2017 (PDF) Letöltés