Apollon Travel - Santorini
Hírlevél feliratkozás
INFORMÁCIÓ
(+36) 1 269 5855 info@apollon.hu
GNTO

UTAZÁSI SZERZŐDÉS - Általános utazási feltételek

Az APOLLON-TRAVEL Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhely: 1195 Budapest Jókai utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-666496, engedélyszám: R-01651/98/2000, adószám: 12313299-2-43, bank: OTP Bank Zrt., bankszámlaszám: 11713005-20348382, vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance S.A., telefonszám: 061-269-5856, 061-269-5855, fax szám: 061-302-3305) a továbbiakban: Utazási Iroda által szervezett külföldi és belföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény utazási szerzõdésrõl szóló rendelkezései (6:254. §) és az utazási szerzõdésrõl szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók és alkalmazandók az alábbi általános utazási feltételekkel együttesen. Az alábbi Általános Utazási Feltételek az Utazási Iroda, mint vállalkozó és az Utas, mint megrendelõ között létrejövõ egyedi Utazási Szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik.

 1. Az utazási szerződés megkötése
  1. Az utazási szerzõdés az Utas(ok) és az Utazási Iroda között az utazási szerzõdés aláírásával vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az elõleg megfizetésével vagy jogi személyek esetében az utazás írásos megrendelésének visszaigazolásával egyidejûleg jön létre.
  2. Ha az Utas nem személyesen jár el (így különösen nem személyesen jelentkezik, fizet be elõleget, rendeli meg az utazási szolgáltatást, stb.), az utazási szerzõdés létrehozásakor, úgy teljes bizonyító erejû magánokirattal rendelkezõ megbízottja/ meghatalmazottja jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott vagy meghatalmazott) az Utazási Iroda felé az Utas (megbízó/meghatalmazó) és a közte létrejött megbízási jogviszony, ill. meghatalmazás jogszerûségét - legalább teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt - meghatalmazással igazolja, az utazási szerzõdésbõl az Utasra fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó/ meghatalmazó (vagyis az Utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerzõdéssel kapcsolatos - birtokába jutott - okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyvitelébõl, eljárásából fakadó - az Utazási Irodát ért, illetve annak oldalán felmerülõ - károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelõsséggel tartozik.
  3. Ha az Utazási Iroda a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerzõdés csak akkor jön létre, ha az Utazási Iroda az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utas jelentkezését az Utazási Iroda bármikor egyoldalúan, diszkrecionális döntése alapján visszavonhatja és a befizetett elõleget visszafizeti.
 2. A katalógus, programfüzet
  1. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, idõtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programokat, a részvételi díjakon felül fizetendõ egyéb díjakat és költségeket, és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által elõírt egyéb információkat az Utazási Iroda által kiadott utazási katalógus rögzíti, és a konkrét (Utas által megrendelt) utazási szolgáltatások tárgyában a katalógusban foglaltak - amelyeket az Utas megismert és jelen szerzõdés aláírásával elfogad a jelen utazási szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik.
  2. Az utazás idõtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan az Utazási Iroda által közzétett adatokban történõ változásokról az Utazási Iroda írásban tájékoztatót küld az utazás elõtt vagy személyesen közli az Utasokkal.
  3. Amennyiben az Utas katalóguson kívüli ún. Last Minute ajánlatot foglal, az erre vonatkozó speciális szerzõdési feltételeket (amennyiben vannak) kiegészítve kapja meg.
 3. Részvételi díj.
  1. A részvételi díj - eltérõ kikötés hiányában - az utazás meghirdetett programjában szereplõ szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, a szervezési költséget, a foglalással kapcsolatos adminisztratív költséget, és az ÁFA összegét foglalja magában.
  2. Az Utazási Iroda foglalással kapcsolatos adminisztratív költségének mértéke személyenként 3000,- azaz háromezer forint, mely költséget az Utas a 6.4. pont szerinti elállása esetén nem követelhet vissza az Utazási Irodától.
  3. Az utazási szerzõdés megkötésekor elõleg címén a szolgáltatás díja (részvételi díj) 40%-át (negyven százalékát) kell az Utasnak befizetnie az Utazási Iroda részére. Ettõl a rendelkezéstõl el lehet térni, ha a külföldi közremûködõvel, így különösen a (légi, stb.) közlekedési szolgáltatóval kötött szerzõdés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazási Irodára. Az utazási szerzõdés alapján fizetendõ teljes díjat [a szolgáltatás díja (részvételi díj), valamint a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülõ foglalási díj(1000Ft/fõ-azaz egyezer forint)adó, illeték és egyéb kötelezõ terhek (így különösen a horgonyzási díj, repülõtéri illeték)] az utazás megkezdése elõtt 30 (harminc) nappal kell kifizetni, kivéve, ha az Utazási Iroda külföldi közremûködõvel, így különösen a (légi, stb.) közlekedési szolgáltatóval kötött szerzõdése alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Amennyiben ezen idõpontig az Utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat maradéktalanul, az utazási szerzõdés a fizetési határidõ lejártakor a felek vagy azok bármelyikének külön jognyilatkozata vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb cselekménye nélkül is megszûnik. Az Utas ebben az esetben köteles az Utazási Irodának a szerzõdés megszûnésének a késõbbiekben meghatározott költségeit - az ott szabályozott módon és mértékben, legkésõbb az utazás eredetileg tervezett megkezdésének idõpontja elõtti 15. (tizenötödik), illetve a szerzõdés-kiegészítés szerinti napon történõ lemondásra vonatkozó elõírások figyelembe vételével - megtéríteni. Az Utas tudomásul veszi, hogy a részvételi díj hátralékának tárgyában az Utazási Iroda külön értesítést nem küld, annak pontos összegét és fizetési határidejét az Utasnak magának kell nyilvántartania.
  4. Ha az Utas az indulást megelõzõ 30. napon belül jelentkezik az utazásra, a részvételi díjat teljes egészében, egy összegben, maradéktalanul be kell fizetnie.
  5. Az Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, részvételi jegyet (voucher) ad át az Utasnak az utazás megkezdése elõtt, amelyet az Utazási Iroda megbízottjának be kell mutatni. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy az utazás során az Utas a programban nem szereplõ, elõre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történõ fizetéssel veheti igénybe.
  6. A repülõutakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
   • a repülõtársaságok utazási feltételei az Utazási Irodával kötött utazási szerzõdés elválaszthatatlan részeivé válnak,
   • elõre nem közölt közbeesõ leszállásra, repülõgép vagy repülõtársaság cseréjére sor kerülhet,
   • a légitársaság menetrendjének be nem tartásáért az Utazási Iroda semminemű felelõsséget nem vállal, az Utas minden ilyen esetleges igényérõl az Utazási Irodával szemben végleg és visszavonhatatlanul lemond.
  7. A közzétett adatokban történõ változásokról az Utazási Iroda köteles tájékoztatni az Utast.
  8. Az utazások részvételi díja nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját, valamint az útlemondási biztosítást.
  9. Az Utazási Iroda fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek katalógusában, tájékoztatójában vagy mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már elõleggel, vagy egyéb módon megrendelt vagy teljesen befizetett utazások (Utas és Utazási Iroda) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerzõdéskötéskor meghatározott díj.
  10. Az Utazási Iroda az alábbi esetekben jogosult a részvételi díj egyoldalú emelésére:
   • a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
   • az utazási szerzõdésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelezõ terhek (így különösen üdülõhelyi díj, horgonyzási díj, repülõtéri illeték),
   • deviza - az utazásszervezõ közremûködõjével kötött szerzõdésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása esetén. A katalógusban megjelentetett árak 320 HUF/EUR árfolyam alapján kerültek meghatározásra. Áraink ezen árfolyamig garantáltak. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejûleg közölni kell. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. Utazási Iroda a módosító szerzõdésben meghatározza a módosított díj számításának módját. Az Utas által az utazási szerzõdés alapján fizetendõ teljes díj az utazás megkezdését megelõzõ 20 napon belül a fent meghatározott okokból sem emelhetõ.
 4. Az utazási szerzõdés módosítása.
  1. Ha az Utas az utazási szerzõdés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítõ szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, az Utas feltéve, hogy az Utazási Iroda a módosítást elfogadja köteles az Utazási Iroda módosítással kapcsolatban felmerülõ költségeit a szerzõdés-módosítással egyidejûleg megtéríteni.
  2. Amennyiben az Utas az utazásra való jelentkezése után - jelen szerzõdésben meghatározott bánatpénz-fizetési kötelezettséggel érintett idõszakon kívül (60 nap) - megváltoztathatja az idõpontot, a szálláshelyet vagy bármely utazó nevét, a változtatás 3.000,- Ft/fõ költség megtérítése mellett lehetséges.
  3. A bánatpénz-fizetési kötelezettséggel érintett idõszakon belül (60 nap) történõ változtatás (kivéve a névváltoztatást) csak meghatározott sztornó díjak megfizetése mellett lehetséges. Bánatpénz-fizetési kötelezettséggel érintett idõszakon belül történõ névváltoztatás esetén 3.000,- Ft/fõ összeg fizetendõ.
  4. A már kiállított repülõjegyek esetében az Utazási Iroda semmilyen változtatást nem tud elfogadni. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy ebben az esetben a repülõjegyet újra meg kell vásárolni, és ezzel kapcsolatban semminemû igényt nem támaszt, ill. minden ilyen eseteleges igényérõl végleg és visszavonhatatlanul lemond.
  5. Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékû és jellegû programokra való cserélésére kivételes esetekben.
  6. Nem minősül az utazási szerzõdés módosításának az úti cél módosítása. Amennyiben tehát az Utas más úti célt választ, úgy annak vonatkozásában új utazási szerzõdést kell kötnie. Ebben az esetben az Utas a már meglévõ utazási szerzõdésétõl a 6. pontban meghatározottak szerint elállhat.
 5. Az Utazási Iroda elállása
  1. Az Utazási Iroda legkésõbb az utazás megkezdése elõtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerzõdéstõl.
  2. Ha az Utazási Iroda nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerzõdéstõl a) az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékû helyettesítõ szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítõ szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítõ szolgáltatást nem fogadja el, az Utazási Iroda a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerzõdés megkötésétõl számított idõre az érintett naptári félév elsõ napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyezõ mértékû kamat megfizetésére köteles.
  3. Ha az 5.2. a) pont szerinti helyettesítõ szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékû, az Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
  4. Ha az Utazási Iroda nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerzõdéstõl, az 5.2. pontban foglaltakon túlmenõen köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha a) az Utazási Iroda elállására általa nem befolyásolható (ellenõrzési körén kívül esõ), ésszerûen el nem hárítható olyan külsõ körülmény miatt ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét került sor, amelyet a szerzõdéskötés idején nem látott és ésszerû elvárhatóság mellett nem is láthatott elõre (a továbbiakban: vis maior), vagy b) a jelentkezõk száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevõszámot nem éri el, és az Utazási Iroda elállásáról az Utast írásban, legkésõbb az utazás megkezdése elõtt 20 napon belül tájékoztatták.
  5. Az utazás megkezdését követõen, ha az Utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti Utastársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását vagy megsérti a hatályos jogszabályokat, úgy az Utazási Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult elállni az Utazási szerzõdéstõl, és az Utast annak költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben az Utas a részvételi díjat nem követelheti vissza, és az Utazási Iroda jogosult a részvételi díjon felül felmerült kárának megtérítését az Utastól követelni.
 6. Az Utas elállása a szerzõdéstõl
  1. Az Utas az utazási szerzõdéstõl az utazás megkezdése elõtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.
  2. Ha az Utazási Iroda az utazási szerzõdés lényeges feltételét az indulás elõtt rajta kívül álló okból kívánja jelentõsen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot (8 %-ot) meghaladja, köteles errõl az Utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az Utas a) elállhat a szerzõdéstõl, vagy b) ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerzõdést. Az Utas a fentiek szerinti döntésérõl köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Ha az Utas a 6.2. a) pontban meghatározott okból eláll a szerzõdéstõl, megilletik az 5.2., illetve az 5.4. pontban meghatározott jogok.
  3. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezetõ útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerzõdés megkötését követõen a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az utazásra nem javasolt utazási célországokat és térségeket megjelölõ felsorolásba felvételre kerül, az Utazási Iroda köteles azonos vagy magasabb értékû helyettesítõ szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítõ szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékû, az Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az Utas a) ha elfogadja a helyettesítõ szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerzõdést, vagy b) elállhat a szerzõdéstõl. Ha az Utas eláll a szerzõdéstõl, az Utazási Iroda köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.
  4. Felek az Utas elállása esetére a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) százalékában kifejezett, az alábbi 6.5. pontban meghatározott mértékû átalány formájában bánatpénzt kötnek ki azzal, hogy az Utasnak az 6.2. a) vagy 6.3. b) pontban meghatározott okból való elállása esetére bánatpénz nem követelhetõ.
  5. Az utasnak az utazás megkezdését megelõzõ harmincöt napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerzõdés esetében pedig negyvenöt napnál korábbi elállása esetére bánatpénzként legfeljebb a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) tíz százaléka követelhetõ.
  6. Az Utasnak elállása esetére annak idõpontjától függõen az alábbi mértékû bánatpénzt kell megfizetnie:
   • az utazás megkezdését megelõzõ 60 napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhetõ.
   • az utazás megkezdése elõtti 60. naptól a 31. , szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerzõdés esetében pedig a 45. napig a teljes részvételi díj 10%-át,
   • a 30., ill. szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerzõdés esetében a 44. naptól a 21. napig a teljes részvételi díj 25%-át,
   • a 20. naptól a 10. napig a teljes részvételi díj 50%-át,
   • a 9. naptól a 4. napig teljes részvételi díj 85%-át,
   • a 3. naptól az indulás napjáig, illetve az induláson történõ meg nem jelenés esetében a teljes részvételi díj 100%-át.
   A bánatpénz tartalmazza az Utazási Iroda 3.2. pont szerinti foglalással kapcsolatos adminisztratív költségét. A részvételi díjhoz hozzászámítandó a már kifizetett fakultatív programok díja is.) Az Utazási Iroda ebben az esetben jogosult a fentiek alapján õt megilletõ összegnek a részvételi díjból, illetve az Utas által fizetett egyéb rendeltetésû összegbõl történõ levonására, megtartására (beszámítására). A fennmaradó összeg az Utast illeti meg. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazási Iroda fentiekben megállapított költségeit, az Utas köteles azt (vagy a különbözetet) az elállása idõpontjától (az elállás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének idõpontjától) számított 8 napon belül az Utazási Irodának megfizetni.
  7. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata vagy egyéb jogszabályi követelmény miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett hozzátartozója is lemond, úgy az Utasnak (és hozzátartozójának) ez a magatartása külön jognyilatkozat nélkül is az Utas elállásának minõsül, és az Utas a fentiekben meghatározott bánatpénzt köteles megfizetni.
 7. A részvételi jog engedményezése
  1. Az Utas jogosult az utazási szerzõdésben lekötött utazáson való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni.
  2. Az Utas az engedményezésrõl köteles haladéktalanul írásban az Utazási Irodát tájékoztatni, az engedményezési okiratot átadni.
  3. Az engedményezõ és az engedményes az engedményezésbõl eredõ, igazolt többletköltségekért egyetemlegesen felelnek.
  4. Az Utas a szerzõdéses kötelezettségei alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes írásban átvállalta.
  5. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerzõdésben leírt feltételeknek és az abban foglaltak tudomásul vételérõl (elfogadásáról) írásban nyilatkozik.
 8. Nem szerzõdésszerû (hibás) teljesítés
  1. Az Utazási Iroda felel a szerzõdésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha az utazásszervezõ a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerzõdésnek megfelelõen teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani.
  2. Az utazásszervezõ nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
  3. Az Utas az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérõvel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelmébõl eredõ kárért felelõs. Az utaskísérõ köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történõ bejelentésérõl. Az utaskísérõ az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzõkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérõ köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérõ hiányában ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta az Utas az Utazási Irodát, illetve azt az utazásközvetítõt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerzõdést megkötötte.
  4. Ha az utazás megkezdését követõen az Utazási Iroda az utazási szerzõdésben meghatározott szolgáltatás jelentõs részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelõ, hasonló értékû részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha az Utazási Iroda ilyen helyettesítõ részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Utazási Iroda amennyiben az Utas erre igényt tart köteles gondoskodni az Utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történõ szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
   1. Az Utazási Iroda felel az utazási szerzõdés nem-teljesítésébõl vagy hibás teljesítésébõl eredõ károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az õ, sem az általa igénybe vett közremûködõ magatartására nem vezethetõ vissza, így különösen

    a) ha a szerzõdés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetõk vissza, b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethetõ vissza, aki az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazási Iroda ésszerû elvárhatóság mellett sem láthatta elõre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) vis maior esetén. A fenti b) és c) pont esetében az Utazási Iroda köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségei támadnak.

    Az Utazási Iroda a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közremûködõ magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közremûködõ felelõsségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az Utazási Irodának az utazási szerzõdés nem-teljesítésébõl vagy hibás teljesítésébõl eredõ károkért való felelõssége, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási szerzõdésben korlátozható.

    Ha az utas az utazási szerzõdést utazásközvetítõ útján kötötte, az utazási szerzõdés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítõnél is bejelentheti.

  5. Ha az Utazási Iroda az Utas kárát megtérítette, megilletik azok a jogok, amelyek az Utast a közremûködõvel szemben illették meg.
  6. A légitársaságok hibájából történõ károkért (menetrendváltozás, járatkésés, poggyász elveszése, károsodása), valamint a menetrendszerinti közlekedési eszközök (hajó, busz, stb.) járatainak menetrendváltozásaiért az Utazási Iroda felelõsséget nem vállal.
  7. Az Utazási Iroda tájékoztatja az Utast, hogy a varsói, a berni, és a montreáli egyezmények korlátozzák a közremûködõikért való felelõsséget. A varsói egyezményt az 1964. évi 19. törvényerejû rendelet, a berni egyezményt 1986. évi 2. törvényerejû rendelet, a montreáli egyezményt a 2005. évi VII. törvény hirdette ki.
 9. Az Utas felelõssége
  1. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, elõírásokat (pl.: útlevél- vízum- vám- és deviza jogszabályok, egészségügyi elõírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegésébõl eredõ károk és költségek az Utast terhelik.
  2. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott károkért az Utas közvetlenül tartozik felelõsséggel.
  3. Az utazás során harmadik személy által az Utasnak okozott károkért az Utazási Iroda felelõsséget nem tud vállalni, de segítséget nyújt az Utas számára kárigényének érvényesítéséhez.
 10. Idegenvezetõ.
  1. Ha az azonos idõpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevõ utasok létszáma eléri a tizenöt fõt, az Utazási Iroda köteles gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélõ, idegenvezetésre jogosult személy kísérje. Nem kell idegenvezetésre jogosult csoportkísérõt biztosítani, ha a csoport tagjai erre nem tartanak igényt.
  2. Ha az utazást különjárati autóbusz igénybevételével bonyolítják le, az utazásszervezõ felel azért, hogy a külön jogszabályban elõírt iratok (pl. utasjegyzék) az autóbusz vezetõjének rendelkezésére álljanak.
  3. Amennyiben idegenvezetésre jogosult személyt nem biztosít az Utazási Iroda, a helyszínen a partnerirodája dolgozói az Utas rendelkezésére állnak. Idegenvezetésre jogosult személy hiányában a partneriroda címét, telefonszámát az Utazási Iroda az Utassal indulás elõtt közli.
 11. Az utazáshoz szükséges okmányok
  1. A kiutazáshoz érvényes útlevél vagy személyi igazolvány, vízum beszerzésérõl az Utas gondoskodik. Az ennek hiányából eredõ összes kárért és költségekért az Utazási Iroda felelõsséget nem vállal.
  2. Az Utazási Iroda az utazásra jogosító okmányokat (pl.: repülőjegy, voucher, stb.) az indulás hetében bocsátja Utasai rendelkezésére (a charterjáratokra szóló repülõjegyeket az indulás elõtt a repülõtéren), amelyeket személyesen ad át.
  3. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazási Iroda semmilyen, utazásával kapcsolatos belsõ iratot (pl.: megrendelés, visszaigazolás, partner számlája) nem adhat ki Utasnak.
  4. A nem magyar állampolgárságú Utasnak a beutazási szabályokkal kapcsolatban saját magának kell tájékozódnia.
  5. A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az abból eredõ költségek az Utast terhelik.
 12. Biztosítás
  1. Az Utas betegség, baleset, poggyász kár esetére az Utazási Irodánál, vagy annak megbízottjánál biztosítást köthet. Az erre vonatkozó feltételek az Utazási Irodánál, vagy annak megbízottjánál tekinthetõk meg.
  2. Az Utas a megrendeléssel egyidejüleg útlemondási biztosítást köt.Az erre vonatkozó feltételek az Utazási Irodánál illetve weboldalán tekinthetõk meg.
 13. Egyéb rendelkezések
  1. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek mindenkor megegyezésre törekednek, amennyiben ez nem vezet eredményre úgy hatáskörtõl függõen kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Az Általános Utazási Feltételeket az Utazási Iroda jogosult egyoldalúan módosítani,illetõleg az a jogszabályváltozások miatt változhat.Az egyedi Utazási Szerzõdés megkötése napján hatályos Általános Utazási Feltételek az Utazási Iroda weboldalán érhetõek el.

Apollon Travel - ÁSZF, 2018 (PDF) Letöltés

Apollon Travel - Megrendelõ, 2018 (DOC) Letöltés

Colonnade - Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat, 2018 (PDF) Letöltés

Colonnade, IPID tájékoztató - Kalkulált útlemondási feltételek (PDF) Letöltés

Colonnade, IPID tájékoztató - Utasbiztosítási szabályzat (PDF) Letöltés